U bent hier : Home » Gebruiksvoorwaarden Inloggen   Registreren
HouseTableCooking
R. Schumanlaan 23, postbus 2
1932 Sint-Stevens-Woluwe

BE 0431 557 057

info@housetablecooking.com

+32­ 473 83 42 92
 
Gebruiksvoorwaarden
Verkoopsvoorwaarden B2B De Baere P&E NV

1. Al onze facturen zijn groot contant betaalbaar te Sint-Stevens-Woluwe netto en zonder enige korting.

2. Eventuele klachten m.b.t. de goederen of de facturen en terugzendingen moeten om aanvaard te worden aangetekend geschieden op kosten van de koper binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen respectievelijk de factuur.

3. Vrijwaring voor verborgen gebreken wordt op straffe van verval verleend gedurende een termijn van zes maand vanaf de datum van factuur en op voorwaarde dat aangetekend en op gemotiveerde wijze kennis wordt gegeven van de ingeroepen gebreken binnen de 72 uur na ontdekking. De verkoper is slechts gehouden voor bedrog.

4. Alle facturen niet betaald op de vervaldag brengen een nalatigheidsintrest op van 12% per jaar zonder dat er een voorafgaande ingebrekestelling is.

5. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal het bedrag der onbetaald gebleven facturen van rechtswege verhoogd worden met 10% met een minimum van 150 zonder dat er een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.

6. Leveringstermijnen worden steeds te indicatieve titel opgegeven. Zij kunnen de verkoper nooit verbinden en geen aanleiding geven tot schadevergoeding in hoofde van de verkoper.

7. De levering geschiedt in onze magazijnen. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkheid en het risico overgaan van bij het sluiten van de overeenkomst maar dat zij de uitsluitende eigendom blijven van de verkoper, zolang de koper zijn verplichtingen niet volledig heeft voldaan in hoofdsom intresten en kosten. Het is de koper verboden om de verkochte goederen hetzij te verkopen hetzij te verpanden aan een derde of op enige wijze te beschikken zolang de verkoopprijs niet volledig is betaald.
In toepassing van het voorgaande verleent de koper het recht om onmiddellijk de verkochte goederen en hun toebehoren terug te nemen waar ze zich bevinden waarbij de kosten van weghaling, demontage, vervoer en dergelijke ten laste komen van de koper. De koper is verplicht aan ons mee te delen waar de verkochte goederen zich bevinden en alle medewerking te verlenen voor de weghaling. Als dit weghalen door welke oorzaak zou worden verhinderd door de koper, zijn aangestelden of schuldeisers, is de koper van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 500 per dag tot op de dag dat de goederen in het bezit van de verkoper worden gesteld.

8. In geval dat de koper, om welke reden ook, zijn verplichtingen niet volledig zou nakomen is na aangetekend ingebrekestelling, de verkoop van rechtswege ontbonden. In dit geval is de koper van rechtswege gehouden tot teruggave van de goederen en betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 30% van de koopsom, de meerdere schade door de verkoper te bewijzen. Niet betaling van een factuur maakt alle andere nog niet vervallen facturen opeisbaar.

9. Handelsvertegenwoordigers en handelsagenten van de verkoper hebben niet de bevoegdheid de verkoper rechtgeldig te verbinden. Een overeenkomst kan uitsluitend tot stand komen indien en op het ogenblik dat een bestelling middels een handelsvertegenwoordiger of handelsagent geplaatst, schriftelijk werd bevestigd door een hiertoe bevoegd orgaan van de verkoper. Zij komt tot stand in Sint Stevens Woluwe. De vennootschap houdt zich het recht voor om bestellingen via vertegenwoordigers of agenten zonder opgave van redenen te weigeren. Zij zijn niet gerechtigd gelden in ontvangst te nemen.

10. De Vrederechter te Zaventem en de Rechtbanken te Brussel zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen. De leverancier behoudt zich het recht voor zich te wenden tot de rechtbank van de woonplaats van de klant. Het Belgische recht is steeds van toepassing.

11. Onze contractvoorwaarden primeren steeds en deze van de koper zijn ons niet tegenstelbaar.

Laatste wijziging : 04/06/2015